duurzame gebiedsontwikkeling:

ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT

Rotterdam heeft de ambitie om "World Capital of CO2 free energy" te worden. In dit kader is voor het Rotterdam Central District (RCD) een duurzaamheidsplan opgesteld, waarbij een ambitie van 50% CO2 reductie in 2025 t.o.v. 1990  uitgesproken is. Het NIBE was als adviseur betrokken bij het doorontwikkelen van de visie tot concrete maatregelen op gebouwniveau. Energie, maar ook de onderwerpen materialen en water werden meegenomen in de duurzaamheidsconcepten. Uiteindelijk werden meerdere technische scenario's ontwikkeld: de huidige toestand (HT), de nieuwe toestand (NT) en een drietal gewenste toestanden (GT). Vervolgens is per kavel een factsheet opgesteld met de meest voor de hand liggende maatregelen en de daarmee te behalen milieuwinst. Deze is met GreenCalc berekend en uitgedrukt in de Milieu-Index-Gebouw (MIG).
 

Klik hier voor een folder over dit project

DE GROENE KAMER

De Groene Kamer is een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling bij Tilburg. De initiatiefnemer heeft het voornemen op een locatie aan de Zuid-Westzijde van Tilburg het nieuwe ‘Landgoed De Groene Kamer’ te realiseren. Het betreft een landgoed nieuwe stijl, waarin een consumentencentrum voor groene producten in de meest brede zin van het woord en specifieke voorzieningen voor educatieve en culturele activiteiten zijn opgenomen. Voor de architectenprijsvraag heeft het NIBE het onderwerp Duurzaamheid in de hele breedte als aanbestedingscriterium uitgewerkt. Dit heeft geleid tot invulling van een duurzaamheidsparagraaf in het Programma van Eisen van het aanbestedingsdocument. Er is daarnaast een beoordelingsmethodiek ontwikkeld waarmee de verschillende inzendingen op duurzaamheidsgebied beoordeeld en vergeleken kunnen worden. Uiteindelijk was het NIBE als jurylid betrokken bij de keuze en de onderbouwing van de winnende inzending.
 

HET DORP, ARNHEM

Bij de beoogde ontwikkelingen van de locatie Het Dorp in Arnhem zal ook het onderwerp duurzaamheid als toegevoegde waarde worden meegenomen. Het NIBE heeft voor deze gebiedsontwikkeling een integrale duurzaamheidsvisie geformuleerd. Speerpunten binnen deze visie zijn naast de milieuonderwerpen energie, materialen, water en ecologie ook aspecten zoals beleving, gezondheid, comfort, toekomstwaarde en flexibiliteit. Aan de hand van het reeds aanwezige masterplan zijn de kansen in beeld gebracht die bij de verdere planontwikkeling en detaillering nog kunnen worden toegevoegd. Vooral op energiegebied werd intensief gerekend aan de haalbaarheid van verschillende duurzame energieconcepten. Uiteindelijk zijn inhoudelijke aanbevelingen gedaan en zijn deze als stappenplan op een tijdas gezet.
 

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Jörg Blass