energieadviezen:

NIEUW LEYDEN

Nieuw Leyden is een gefaseerde grootschalige gebiedsontwikkeling waarbij particulier opdrachtgeverschap centraal staat. Er zijn op het gebied van duurzaam bouwen minimale vestigingseisen geformuleerd. Daarnaast heeft het NIBE een subsidieregeling ontwikkeld om aanvullende duurzaam bouwen maatregelen te belonen. Tijdens de realisatiefase controleert het NIBE de plandocumenten en adviseert met betrekking tot de te nemen maatregelen. Tijdens bewonersbijeenkomsten wordt informatie verstrekt over dubo maatregelen en over de integratie ervan in het plan- en ontwerpproces. Dit vraagt om een intensieve samenwerking met zowel de particuliere opdrachtgevers alsook de ontwerpende architecten. Na de oplevering controleert het NIBE of de beoogde maatregelen ook daadwerkelijk genomen zijn en of de aangevraagde subsidie kan worden uitbetaald.

Klik hier voor een folder over dit project

Het Dorp, Arnhem


Het Dorp in Arnhem ondergaat in de komende jaren een flinke metamorfose. Er wordt gewerkt aan plannen met een hedendaagse uitstraling en een haalbare functionele mix. De betrokken partijen, waaronder zorgverlener Siza en de gemeente, hadden de behoefte om de mogelijkheden op energiegebied inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Aan de hand van de consequenties van verschillende concepten hebben zij vervolgens een ambitieniveau vastsgesteld en verder laten uitwerken. Het NIBE heeft de technische en financiële haalbaarheid van verschillende energieconcepten onderzocht. Samen met de ontwikkelende partijen werd vervolgens de energievisie vertaald in een concreet stappenplan, waarmee een kader voor de ontwerpende partijen geschetst werd.

ENERGIEVISIE HOOFDDORP ZUID

In Hoofddorp Zuid ontstaat in de komende jaren een nieuwe wijk met de bijbehorende voorzieningen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de richtinggevende ambitie uitgesproken om het gebied CO2-neutraal te ontwikkelen. In een energievisie heeft het NIBE in beeld gebracht welke duurzame energieconcepten kansrijk zijn en welke stappen richting CO2-neutraliteit daarmee gezet kunnen worden. Daarbij is zowel naar collectieve energievoorzieningen gekeken, alsook naar een individuele invulling van de ambitie op gebouwniveau. Daarnaast is ingegaan op de technische, organisatorische, juridische en procesmatige consequenties van de verschillende energieconcepten. Ook is bekeken op welke manier een resterende CO2 uitstoot gecompenseerd kan worden om de geformuleerde doelstelling te bereiken.
 

Klik hier voor een folder over dit project

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Jörg Blass