Duurzame Monumentenzorg:

OUD AMELISWEERD

De gemeente Utrecht heeft in 2011 aan het NIBE de opdracht verleend voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame maatregelen bij de herbestestemming van het landhuis Oud Amelisweerd en het bijbehorende koetshuis. De ingrijpmogelijkheden zijn beperkt door de hoge cultuurhistorische waarden, ook in het interieur. De beoogde functie is museaal, gedacht wordt aan het vestigen van de Armando-expositie. Hiervoor zijn maatregelen vereist op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en comfortverbetering. Al deze maatregelen leiden mogelijk tot een verlies van cultuurhistorische waarden. Er moest dus gezocht worden naar een optimale balans tussen de eisen/wensen die de nieuwe functie aan het gebouw stelt en de consequenties voor de cultuurhistorische waarden. In samenwerking met monumentenzorgers van de gemeente Utrecht, een interieurdeskundige van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de installatietechnisch adviseur heeft het NIBE vanuit duurzaamheidsperspectief drie scenario's ontwikkeld voor de nieuwe bestemming.

DUDOK SCHOLEN HILVERSUM

De gemeente Hilversum beschikt over 19 schoolgebouwen die op dit moment de status van rijks- of gemeentelijk monument hebben. Ook al zijn de ingrijpmogelijkheden bij deze waardevolle gebouwen beperkt, toch wil de gemeente ook bij deze bijzondere gebouwen haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid. In opdracht van de gemeente zocht het NIBE in 2009-2010 samen met Evert Jan Nusselder van Bureau Monumentenzorg naar een aanpak waarmee zowel de cultuurhistorische waarden van de scholen behouden blijven, het binnenklimaat verbeterd wordt en het energieverbruik gereduceerd wordt. Duurzame monumentenzorg is altijd maatwerk, maar door het bezoek aan zes monumentale scholen konden wel een aantal 'vaak voorkomende situaties' en een bijbehorend palet aan oplossingen in beeld worden gebracht. Voor de zes bezochte scholen is nu een maatwerk advies beschikbaar. Voor de overige scholen moet in nauw overleg met de gemeentelijke monumentenzorgers worden vastgesteld welke oplossingen het best passend zijn. De gevonden 'vaak voorkomende situaties' en het palet aan oplossingen helpen hierbij.

Klik hier voor een folder over dit project

PAUSHUIZE

Het Paushuize is in bezit van de Provincie Utrecht en behoort tot de oudste en mooiste monumenten in de historische binnenstad van Utrecht. Het gebouw kent een rijke geschiedenis. Zijn naam ontleent het aan de bouwheer; Het oudste deel van het Paushuize werd in 1517 gebouwd voor Adriaan Floriszoon Boeyens, de later paus Adrianus VI. Het NIBE heeft in 2009-2010 in samenwerking met Evert Jan Nusselder van Bureau Monumentenzorg een advies uitgebracht voor een duurzame renovatie mét behoud van de cultuurhistorische waarden.  Alle geadviseerde maatregelen zijn uitgevoerd. Het gerenoveerde pand is opgeleverd in december 2011.

Klik hier voor een folder over dit project

NETWERK DUURZAME MONUMENTENZORG

Bedrijfsleven en wetenschap werken samen in een kennisnetwerk voor duurzame monumentenzorg.

Het kennisnetwerk is een antwoord op de vraag hoe het bedrijfsleven kan bijdragen aan de verduurzaming van historisch waardevolle panden. Het netwerk initieert onderzoek, studeert op nieuwe verdienmodellen en volgt alle relevante ontwikkelingen op Europees niveau.

De leden van het netwerk staan voor kennisontwikkeling, kennisbundeling en kennisdeling en koppelen praktijkervaringen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Het Praktijknetwerk DuMo is een initiatief van het Center for Entrepreneurship and Stewardship, verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, SBR, TU Delft, NIBE en Bureau Fusion, dat het projectmanagement en de communicatie verzorgt.

Het onderzoek richt zich op de exploitatie en het rendement van historische gebouwen. Maakt duurzaam exploiteren dit eenvoudiger of wordt het nog lastiger? Duurzaamheid vraagt investeringen (vooraf) en duurzaamheid levert iets op (achteraf). De grote en actuele opgave van herbestemming is mede aanleiding voor dit onderzoek. De eerste resultaten zijn in mei 2012 gepresenteerd.

 

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Birgit Dulski