lezingen en workshops:

Uiteenlopende onderwerpen

Het NIBE verzorgt regelmatig lezingen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid. Soms is er een zeer specifiek inhoudelijke vraag, soms gaat het om een helikopterview op duurzaamheid en op toekomstige ontwikkelingen. Enkele voorbeelden zijn lezingen over

  • duurzame monumentenzorg, 
  • vergelijking van rekenmodellen,
  • duurzame materialen en LCA,
  • inspirerende praktijkvoorbeelden

Ontwikkeling Duurzame Jeugdzorg in Flevoland

Verschillende jeugdzorginstellingen hebben samen het initiatief genomen om duurzame voorzieningen voor een jeugdzorgvoorziening in Almere te realiseren. De jeugdzorgvoorziening is bestemd voor ca. 130 kinderen en jeugdigen in Flevoland en aangrenzende provincies. Het gaat om kinderen en jongeren die door hun complexe problematiek behoefte hebben aan “topzorg”, een vorm van intensieve zorg. Het project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de provincie Flevoland, de gemeente Almere, het Ministerie voor Jeugd en Gezin en de zorgverzekeraars. Duurzame jeugdzorg betekent voor de initiatiefnemers een integrale, op de jongere afgestemde zorg te bieden met een duurzaam effect, maar ook gebruik te maken van een ecologische visie voor de ontwikkeling van deze jeugdzorgvoorziening. Denk hierbij aan de wijze waarop de voorziening gebouwd wordt (situering in landschap, materiaalgebruik e.d.). Aan jongeren wordt zo een gevoel voor duurzaamheid meegegeven bij het omgaan met materialen. Dit gebeurt door hen bijvoorbeeld te betrekken bij de daadwerkelijke bouw, of door het onderhoud van gebouw en terrein een onderdeel te laten zijn van hun opleiding. Om de mogelijkheden te verkennen heeft het NIBE voor de verschillende stakeholders in 2009 een workshop georganiseerd. 

WORKSHOP Duurzame PARKSTAD ROTTERDAM

Parkstad wordt een nieuwe plek in Rotterdam waarvoor de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Vestia en projectontwikkelaar Leyten een ambitieus duurzaamheidsconcept willen realiseren. In een workshop werden de potenties onderzocht die de omvang van het project en de combinatie van de verschillende functies te bieden hebben. Tijdens deze zogenaamde CoDesign Ontwerpsessie heeft het NIBE samen met andere partijen denkmodellen en technische mogelijkheden aangedragen voor het in praktijk brengen van de duurzame ambities.

GREENCALC CURSUS

Voor partijen die een GreenCalc licentie hebben aangeschaft, verzorgt het NIBE introductiecursussen. Tijdens deze compacte cursussen leren licentiehouders de praktische handhaving van het programma en de achterliggende structuur van de software. Aan de hand van concrete projecten wordt het gebruik van GreenCalc geoefend.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Birgit Dulski

overige projecten voor kennisorganisaties: