DuboCalc:

Milieuimpact van gww-werken inzichtelijk maken

Met het programma DuboCalc, waar het NIBE medeontwikkelaar van is, kan de milieubelasting van het materiaal- en energiegebruik van grond-, weg- en waterbouwkundige werken worden berekend. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de LCA-methode.

Het NIBE kan met DuboCalc een aanbieding beoordelen op milieuprestaties. Het instrument kan kortweg op drie manieren worden ingezet:

  • Om te bepalen of wordt voldaan aan de milieuprestatie-eis (uitgedrukt in MKI)
     
  • Om te bepalen of het ontwerpproces is ingericht op duurzaamheidseffecten door aantoonbaar te optimaliseren naar een lagere MKI voor delen van het ontwerp
     
  • Als gunningcriterium, waarmee de opdrachtnemer zich kan onderscheiden door een oplossing met een lagere MKI aan te bieden.
     
Procedure

Wanneer een bedrijf het NIBE inschakelt bij het in kaart brengen en eventueel verlagen van de MKI, zal eerst door ons gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen met de projectspecificaties. Vervolgens kunnen wij hiermee de invoer in het programma doen en, afhankelijk van de wensen van de klant, optimalisaties voorstellen. De klant krijgt een notitie met de resultaten welke hij onder andere kan bijvoegen bij de andere aanbestedingsdocumenten.

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met:

Mantijn van Leeuwen